Toelatingsvoorwaarden

 

Toelatingsvoorwaarden:
 
Je kan aan de Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde starten indien        
je in het bezit bent in het van één van volgende studiebewijzen:
·          een diploma secundair onderwijs: ASO, BSO, KSO of TSO,
·          een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO,
·          een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor
           sociale promotie van minimaal 900 lestijden,
·          een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs
           van minimaal 900 lestijden,
·          een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie,
·          een diploma van het hoger beroepsonderwijs,
·          een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan,
·          een diploma van bachelor of master,
·          een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de studiebewijzen hierboven vermeld.  Bij ontbreken van een dergelijke erkenning kan de toelatingsklassenraad personen die in een land buiten de Europese Unie een studiebewijs hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de opleiding.
 
Beschik je niet over de vereiste getuigschriften of diploma's?  
Indien je 18+ bent  (of 18 wordt in het betreffende kalenderjaar) kan je aan de opleiding verpleegkunde beginnen indien je slaagt in een toelatingsproef die nagaat of je over voldoende basiskennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de opleiding verpleegkunde te starten.
Deze proef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte, waaronder een oriënterend gesprek.  De toelatingsklassenraad beslist op basis van je resultaten of je al dan niet kan starten met de opleiding. 
(Meer info: zie FAQ, voor data toelatingsproef: klik hier)
 
Vrijstelling van de module initiatie:
Om
toegelaten te worden tot een module is telkens het deelcertificaat nodig van de voorgaande modules. 
De klassenraad kan zich beraden over de vrijstelling voor de module Initiatie op basis van een vrijstellingsprocedure.
Om dadelijk te kunnen starten in de module Verpleegkundige Basiszorg, kan je een vrijstellingsproef afleggen indien je:
  • 1 volledig jaar bacheloropleiding verpleegkunde hebt gevolgd en niet geslaagd bent, of
  • indien je een gunstig advies krijgt, op basis van elders verworven competenties. 

De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte en een vaardigheidstoets. 
De klassenraad beslist op basis van je resultaten of je een attest van vrijstelling voor de module Initiatie Verpleegkunde verwerft.

(Meer info: zie FAQ data vrijstellingsproef: klik hier)